Đề xuất sản phẩm Popup

Đọc ước tính: 1 phút 176 lượt xem

Những lợi ích

  • Tăng cường cơ hội bán kèm và bán thêm bằng cách đề xuất các sản phẩm cụ thể.
  • Trưng bày các mặt hàng bổ sung hoặc liên quan để nâng cao hành trình mua sắm của khách hàng.
  • Tăng giá trị đơn hàng trung bình và doanh thu cho doanh nghiệp của bạn.
  • Cung cấp các đề xuất sản phẩm được cá nhân hóa và nâng cao trải nghiệm mua sắm tổng thể.

Cách thêm Tiện ích bật lên sản phẩm vào trang của bạn

Xem video dưới đây để biết cách thiết lập:

Cách tùy chỉnh Thành phần trực quan trong tiện ích bổ sung Cửa sổ bật lên sản phẩm của bạn

Cách thay đổi kiểu văn bản

Thay đổi số lượng sản phẩm và sản phẩm nào hiển thị trong cửa sổ bật lên

Chia sẻ tài liệu này

Đề xuất sản phẩm Popup

Hoặc sao chép liên kết

NỘI DUNG