Sử dụng Veda thiết kế trang cho Tất cả sản phẩm/Tất cả bộ sưu tập/Tất cả bài viết

Đọc ước tính: 1 phút 196 lượt xem

Nếu tôi kích hoạt chủ đề của bên thứ ba, tôi có thể nhờ Veda xây dựng thiết kế trang mới cho Tất cả sản phẩm/Tất cả bộ sưu tập/Tất cả bài viết/Tất cả blog không?

Có, bạn có thể làm như vậy bằng cách chọn nút “Tất cả” khi tạo từng loại trang. Lấy trang Bài viết làm ví dụ.

Nếu tôi kích hoạt chủ đề Veda thì sao? Tôi có thể xây dựng thiết kế trang cho Tất cả sản phẩm/Tất cả bộ sưu tập/Tất cả bài viết/Tất cả blog không?

| Nếu vậy thì bạn không cần phải làm gì cả vì thiết kế trang sẽ tự động áp dụng cho Tất cả sản phẩm/Tất cả bộ sưu tập/Tất cả bài viết/Tất cả blog.

Chia sẻ tài liệu này

Sử dụng Veda thiết kế trang cho Tất cả sản phẩm/Tất cả bộ sưu tập/Tất cả bài viết

Hoặc sao chép liên kết

NỘI DUNG